Geodezja Poznań, Dobry Geodeta
Os. Oświecenia 86

61-211 Poznań

Polityka prywatności

Szanowni Państwo,

informujemy, że przedsiębiorstwo Geodezja Poznań E. Pyrzanowski, K. Süss Spółka Jawna jest przygotowane do realizacji obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych zgodnie z wymaganiami RODO, określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016.

Administratorem Państwa danych jest: GEODEZJA POZNAŃ E. Pyrzanowski, K.Süss Spółka Jawna

Dane adresowe Administratora Danych GEODEZJA POZNAŃ E. Pyrzanowski, K.Süss Spółka Jawna,  os. Oświecenia 86, 61-211 Poznań

e-mail: biuro(at)geodezjapoznan.pl

Informacja w zakresie przetwarzania danych osobowych odbiorców usług GEODEZJA POZNAŃ E. Pyrzanowski, K.Süss Spółka Jawna:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016 Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu prawidłowej realizacji umów (z uwzględnieniem działań podejmowanych przed ich zawarciem, jeśli są niezbędne do skutecznego i prawidłowego ich zawarcia), w celach podatkowych oraz marketingowych produktów i usług własnych Administratora. Mogą być także przetwarzane w przypadku dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego.

Podanie danych niezbędnych do zawarcia i realizacji umów jest z Państwa strony dobrowolne.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust. 1 lit. B rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO.

Przetwarzanie jest niezbędne do realizacji umowy, w której są Państwo stroną lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy.

Zgodnie z  art. 6 ust. 1 lit. c RODO przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, takiego jak np. obowiązek archiwizacyjny.

Zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. f RODO przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą te podmioty, którym GEODEZJA POZNAŃ E. Pyrzanowski, K.Süss Spółka Jawnama obowiązek dane przekazywać na gruncie obowiązujących przepisów prawa (np.  Urząd Skarbowy, ZUS oraz podmioty świadczące na rzecz GEODEZJA POZNAŃ E. Pyrzanowski, K.Süss Spółka Jawna usługi księgowe, kadrowe, konsultacyjne, doradcze, serwisowe, transportowe, pocztowe i kurierskie).

Państwa dane osobowe będą przez GEODEZJA POZNAŃ E. Pyrzanowski, K.Süss Spółka Jawna przetwarzane przez cały okres realizacji umowy oraz w dalszym ciągu, do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy (gwarancje i rękojmie) oraz w związku z realizacją 5 letniego obowiązku archiwizacyjnego.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, mają Państwo oraz Państwa pracownicy i współpracownicy poniższe prawa:

 

 

  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  • prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  • prawo do przenoszenia danych;
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa żadnych zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Informacja w zakresie przetwarzania danych osobowych pracowników i współpracowników odbiorców usług UGEODEZJA POZNAŃ E. Pyrzanowski, K.Süss Spółka Jawna:

Informujemy, że w przypadku danych osobowych Państwa pracowników i współpracowników,  odpowiedzialnych za składanie zamówień lub zgłoszonych jako osoby do kontaktów na podstawie art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016 r. będą przetwarzane w celu bieżącej komunikacji dotyczącej realizacji umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Dane osobowe wykorzystywane są przez Administratora w jego prawnie uzasadnionym interesie polegającym na konieczności komunikowania się z osobami zatrudnionymi przez odbiorcę usług w trakcie realizacji zawartych umów, podczas  wykonywania obowiązków prawnych, ciążących na Administratorze Danych Osobowych, w celach marketingowych produktów i usług własnych Administratora oraz w celach ustalenia i dochodzenia roszczeń.

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, a także podmioty świadczące na rzecz GEODEZJA POZNAŃ E. Pyrzanowski, K.Süss Spółka Jawna usługi księgowe, kadrowe, konsultacyjne, doradcze, serwisowe, transportowe, pocztowe i kurierskie.

Powyższe dane osobowe Państwa pracowników i współpracowników  będą przez GEODEZJA POZNAŃ E. Pyrzanowski, K.Süss Spółka Jawna przetwarzane przez cały czas, przez który umowa będzie wykonywana, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartych umów (gwarancja i rękojmia) oraz w związku z realizacją 5 letniego obowiązku archiwizacyjnego.

Jednocześnie informujemy Państwa, że na podstawie przepisów Ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia z dnia 17 maja 1989 r. realizujemy zamówień publiczne oraz jesteśmy podmiotem przetwarzającym dane osobowe na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartych z organami administracji publicznej.

Oceń stronę page