Geodezja Poznań, Dobry Geodeta
Os. Oświecenia 86

61-211 Poznań

Podziały i rozgraniczenia

Podziały geodezyjne działek

Podział geodezyjny działek umożliwia wytyczenie nowych linii granicznych, kiedy zachodzi taka potrzeba. W jego obrębie wykonuje się również podział jednej działki, na większą ilość działek gruntu np. w celu sprzedaży części gruntu.

Przydatny okazuje się również w sytuacji, w której sąd w wydanym orzeczeniu nakazuje podział określonego gruntu, pomiędzy osoby zainteresowane. Żeby określony teren mógł zostać podzielony, musi spełniać następujące kryteria:

Geodeta dzieli działki, sporządza odpowiednie mapy i dokumentację z całego przedsięwzięcia. Klient po złożeniu dokumentacji w wydziale geodezji i kartografii otrzymuje decyzję związaną z podziałem.

Połączenie działek

Połączenie działek jest typową procedurą ewidencyjną, która zmierza do utworzenia jednej nieruchomości z dwóch lub większej ilości działek. Co istotne, można je połączyć w kilku przypadkach. Przede wszystkim, gdy wszystkie tereny (działki):

Warto jednak wiedzieć, że możliwy jest zakup działki sąsiadującej, np. od sąsiada, mającej odrębną księgę wieczystą, w celu poszerzenia swojego terenu. Konieczne jest wtedy wprowadzenie działek do jednej księgi wieczystej i ich połączenie. Aby jednak mogło dojść do tej procedury, geodeta musi, m.in. sporządzić operat i zaproponować nowy numer działki. Obowiązkiem nabywcy jest natomiast złożenie wszystkich stosownych dokumentów do właściwego swojemu miejscu zamieszkania urzędu, który prowadzi ewidencję gruntów. Po zapoznaniu się z dokumentami urząd wydaje oświadczenie, informujące o połączeniu działek ewidencyjnych i o nadaniu nowego numeru.

Ustalenie przebiegu granic

Jeśli dokument nie zawiera prawidłowo ustalonych granic działki, przebieg ustala się poprzez zastosowanie geodezyjnych pomiarów terenowych, które wykonuje uprawniony do tego geodeta. Jak wygląda procedura wykonywania czynności ustalania przebiegu granic?

Geodeta zgłasza pracę geodezyjną w ośrodku dokumentacji. Następnie analizuje dotychczasowe zapisy i sprawdza, czy można na ich podstawie sporządzić dokument lub wykorzystać je do przygotowania tego dokumentu. Co więcej, geodeta określa termin rozpoczęcia czynności ustalania przebiegu granic, zajmuje się także doręczeniem stronom wezwanie do stawienia się w określonym terminie na gruncie.

Wykorzystanie ortofotomapy

Ustalenie przebiegu granic, a także działek ewidencyjnych może zostać sporządzone na podstawie zobrazowań lotniczych, satelitarnych lub też dzięki wykorzystaniu zapisów na ortofotomapie, w momencie, gdy zobrazowania te lub ortofotomapa charakteryzują się dobrą rozdzielczością, która zapewnia wizualizację szczegółów sytuacyjnych, niezwykle przydatnych podczas sporządzania takiej mapy.

Wznowienia punktów granicznych

Wznowienie granic to odnalezienie przesuniętych, zniszczonych bądź uszkodzonych punktów granicznych oraz ich dokładne zaznaczenie na danym obszarze gruntu po to, by były widoczne dla sąsiadujących ze sobą właścicieli działek. Czynności te mogą być zrealizowane przez geodetę posiadającego odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wznowienie punktów granicznych – przebieg procedury

Aby wyznaczyć punkty graniczne na działce należy posiadać mapkę z oznaczeniami oraz dokumenty dotyczące stanu prawnego i własności nieruchomości. Następnie uprawniony geodeta udaje się do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, gdzie przedstawia potrzebę przeprowadzenia procedury. Po akceptacji urzędu, otrzymuje on niezbędną dokumentację, którą należy porównać ze szkicami zleceniodawcy.

Zawiadomienie o wznowienie punktów granicznych powinno mieć miejsce co najmniej na 7 dni przed terminem wykonania. Ma ono formę pisemną, a jego odbiór potwierdzony jest odręcznym podpisem.

 

Co oferujemy?

Naszym klientom oferujemy dokładną analizę dokumentów działek, zbadanie obszaru oraz wytyczenie granic nieruchomości w zgodzie z obowiązującymi przepisami.

Prace geodezyjne potrzebne do ksiąg wieczystych

Księga wieczysta jest dokumentem potwierdzającym stan prawny nieruchomości. Zakłada się ją i prowadzi na mocy ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece. Dokument zawiera wszelkie niezbędne informacje, które umożliwiają prawidłowe zidentyfikowanie obiektu budowlanego i jego właścicieli.

Prace geodezyjne potrzebne do ksiąg wieczystych

Geodeta wykonuje prace geodezyjne w zakresie przygotowywania dokumentacji geodezyjno-prawnej, a więc ustala przebieg granic nieruchomości poprzez wskazanie położenia linii granicznych oraz zaznaczenie punktów na gruncie i mapie.

Analizy stanu prawnego nieruchomości

Chociaż zakup nieruchomości to doskonały sposób inwestowania i lokowania kapitału, nie zawsze umożliwia realizację wyznaczonego celu. Aby inwestycja była opłacalna, musi być poprzedzona dokładną analizą stanu prawnego. W ten sposób uniknie się potencjalnego ryzyka.

Czym jest analiza stanu prawnego nieruchomości?

Analizą stanu prawnego nieruchomości nazywany jest proces gromadzenia danych, na bazie których przeprowadza się ekspertyzę ewentualnych ryzyk związanych z nabyciem danego obiektu budowlanego. Głównymi celami badania są zweryfikowanie czy podane przez osobę sprzedającą informacje są potwierdzone prawnie, jak i ocena czy nabywca nieruchomości będzie miał możliwość  zrealizowania inwestycji według założeń.

Co obejmuje analiza stanu prawnego nieruchomości?

Punktem wyjścia dla podjętych działań jest szczegółowa analiza księgi wieczystej. Mowa tutaj o sprawdzeniu stanu prawnego nieruchomości, jej potencjalnych obciążeń i ewentualnych wpisów o roszczenia osób trzecich (związanych m.in. z umową najmu), a także potwierdzenie, że sprzedający jest rzeczywiście upoważniony do zawarcia umowy z nabywcą.

Następnym krokiem jest analiza wpisu i wyrysu z ewidencji gruntów. Dzięki temu można zweryfikować czy wpisy zawarte w księdze wieczystej odpowiadają stanowi faktycznemu.

Współpraca z geodetą

Jak wygląda współpraca z nami?

Jeśli szukasz dobrego geodety w województwie wielkopolskim to dobrze trafiłeś. Sprawdź jak współpraca z nami może być prosta. Serdecznie zapraszamy do kontaktu.

arrow

Zostaw kontakt

Nasz specjalista geodeta oddzwoni lub odpisze do Ciebie w ciągu 24H.

arrow

Weryfikacja zlecenia

Sprawdzimy Twoją lokalizację oraz potencjalny czas realizacji.

Realizacja usługi

Wykonamy usługę geodezyjną w umówionym wcześniej zakresie.

arrow

Weryfikacja zlecenia

Wiemy, że będziesz zadowolony. Ale z chęcią wysłuchamy Twoje uwagi.

0 +
Zadowolonych klientów
0 +
Zrealizowanych projektów
0 +
Lat doświadczenia
0 +
Geodetów w zespole
5/5 - (22 votes)
5/5 - (22 votes)